Edit

【pythonでABC170を解説】D - Not Divisible

問題概要

問題ページ

D - Not Divisible
D - Not Divisible

問題ページへ移動する

問題文

長さ \(N\) の数列 \(A\) が与えられます。

次の性質を満たす整数 \(i\) \(\left(1 \leq i \leq N \right)\) の数を答えてください。

 • \(i \neq j \) である任意の整数 \(j\) \(\left(1 \leq j \leq N\right)\) について \(A_i\) は \(A_j\) で割り切れない

制約

 • 入力は全て整数
 • \(1 \leq N \leq 2 \times 10^5\)
 • \(1 \leq A_i \leq 10^6\)

問題の考察

ACコード

import sys
import collections


def solve():
  input = sys.stdin.readline
  mod = 10 ** 9 + 7
  n = int(input().rstrip('\n'))
  a = sorted(list(map(int, input().rstrip('\n').split())))
  ca = collections.Counter(a)
  ls = [True] * (a[-1] + 1)
  for v in a:
    if ls[v]:
      if ca[v] > 1:
        ls[v] = False
      for i in range(v * 2, a[-1] + 1, v):
        ls[i] = False
  cnt = 0
  for v in a:
    cnt += 1 if ls[v] else 0
  print(cnt)


if __name__ == '__main__':
  solve()

-Edit
-