Edit

【pythonでABC190を解説】C - Bowls and Dishes

問題概要

問題ページ

C - Bowls and Dishes
C - Bowls and Dishes

問題ページへ移動する

問題文

\(1, 2, \dots, N\) の番号がついた \(N\) 個の皿と、\(1, 2, \dots, M\) の番号がついた \(M\) 個の条件があります。
条件 \(i\) は、皿 \(A_i\) と皿 \(B_i\) の両方にボールが (\(1\) 個以上) 置かれているとき満たされます。
\(1, 2, \dots, K\) の番号がついた \(K\) 人の人がいて、人 \(i\) は皿 \(C_i\) か皿 \(D_i\) のどちらか一方にボールを置きます。
満たされる条件の個数は最大でいくつでしょうか?

制約

 • 入力は全て整数
 • \(2 ≤ N ≤ 100\)
 • \(1 ≤ M ≤ 100\)
 • \(1 ≤ A_i < B_i ≤ N\)
 • \(1 ≤ K ≤ 16\)
 • \(1 ≤ C_i < D_i ≤ N\)

問題の考察

ACコード

import sys
import itertools


def solve():
  input = sys.stdin.readline
  mod = 10 ** 9 + 7
  n, m = list(map(int, input().rstrip('\n').split()))
  ab = [list(map(int, input().rstrip('\n').split())) for _ in range(m)]
  k = int(input().rstrip('\n'))
  cd = [list(map(int, input().rstrip('\n').split())) for _ in range(k)]
  mx = 0
  for it_v in itertools.product(range(2), repeat=k):
    ls = [0] * n
    for i, v in enumerate(it_v):
      ls[cd[i][v]-1] = 1
    cnt = 0
    for a, b in ab:
      if ls[a-1] == 1 and ls[b-1] == 1:
        cnt += 1
    mx = max(mx, cnt)
  print(mx)


if __name__ == '__main__':
  solve()

-Edit
-